werkwijze

Binnen de praktijk worden zowel  jongeren als volwassenen behandeld. De meest voorkomende klachten zijn somberheid, angst (zoals paniek, piekeren, sociale angst, angst voor ernstige ziektes), dwangmatigheid en trauma (schokkende ervaringen waardoor je nog steeds klachten hebt).

Behandeling is zoveel mogelijk vraaggericht, kortdurend en oplossingsgericht. In de gesprekken wordt gewerkt vanuit het heden, gericht op de klachten waar u/je mee komt. Wanneer het verleden van belang is voor het vinden van oplossingen, wordt ook daaraan aandacht besteed.

Intake en behandelplan

We beginnen met samen zorgvuldig te kijken naar de klachten of de zorgen die er zijn. Dan gaan we doelen en oplossingen bedenken om de klachten te verminderen. Dit noemen we de intakefase (1 of 2 gesprekken) welke wordt afgerond met een behandelplan of een advies voor door- of terugverwijzing. 

In het eerste gesprek bespreken we ook of er voldoende 'klik' is om samen aan de slag te gaan.  

Behandeling 

In mijn werk maak ik gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden zoals  cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance en comittmenttherapy (ACT), oplossingsgerichte therapie, creatieve spel- en werkvormen en EMDR. Ik werk volgens de richtlijnen van het Trimbosinstituut, dwz dat de best passende behandeling  bij een stoornis de voorkeur heeft. In de meeste gevallen is CGT de eerste keuze. Bij traumagerelateerde problematiek maak ik veel gebruik van EMDR.

In de behandelingen maak ik gebruik van blended care ofwel E-health. Dat betekent dat naast de gesprekken ook online programma's worden ingezet. Hiermee kunt u/je buiten de afspraken om, op uw/je eigen tijd, aan de slag. Zo benutten we onze tijd efficiënt.

Indien zinvol kan iemand uit uw/je omgeving bij de behandeling betrokken,bijvoorbeeld door een keer mee te komen naar een afspraak. 

Feedback     

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig om te kijken hoe het gaat en hoe het bevalt. Aan het begin en het einde van de behandeling krijgt u/je een vragenlijst over uw/je klachten. 

Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit van zorg vind ik belangrijk. Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie GZ-psycholoog: lidmaatschap NIP , intervisie,  bij- en nascholing en ik kwalificeer mij jaarlijks voor het Kwaliteitskeurmerk in de Basis GGZ.

Kwaliteitsmeting

Bij het einde van elke behandeling wordt gemeten met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. Dit waren dit de gemiddelde scores van alle cliënten die de CQ-index invulden in 2023, 

Rapportcijfer (0-10): 8,4

Bejegening (1-5): 4,8                              Samen beslissen (1-5): 4,3                    Uitvoering behandeling (1-5): 4,4        Informatie over behandeling (1-5); 3.8   

Het afgelopen jaar werd de mogelijkheid van behandeling op avond door een aantal cliënten erg op prijs gesteld. Ook dit jaar is de praktijk daarom geopend op maandagavond.

Ook in 2023 bestaat de mogelijkheid naasten (vrienden, familie) bij de behandeling te betrekken uiteraard.

Er zijn ook klachten waarmee u NIET bij mij terecht kunt;

  • als er uitsluitend leerproblemen zijn
  • voor onderzoek naar dyslexie en dyscalculie
  • als er sprake is van een acute crisissituatie
  • als een van de ouders of een jongere niet aan de behandeling wil meewerken
  • bij ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of anti-sociaal gedrag.

In deze gevallen kunt u het beste met uw huisarts overleggen welke vorm van hulp het meest geschikt is.

Samenwerking

Met de huisartsen zijn afspraken over verwijzing en informatie uitwisseling. In gezondheids- centrum Cartesius zijn de lijnen naar de artsen, PoH-ggz, psychotherapie sggz, fysiotherapie, oefentherapie en diëtiste kort waardoor we makkelijk kunnen samenwerken en overleggen (uiteraard alleen met uw toestemming).  

Ook met wijkteams en SGGZ instellingen kan (telefonisch) overleg over verwijzing of samenwerking plaatsvinden (uiteraard alleen met uw toestemming). Daarnaast is het mogelijk  met u en hen een gezamenlijk gesprek te voeren.