Privacy en klachtenregeling

Privacy

Whatsapp en reguliere e-mail zijn niet geschikt voor inhoudelijke communicatie van privacygevoelige informatie. Daarom bel ik na het ontvangen van contactgegevens voor een korte telefonische screening en het plannen van een intake. 

Wat u vertelt tijdens de sessies valt onder het medisch beroepsgeheim. Deze informatie mag dus nooit zonder uw toestemming aan anderen worden gegeven. 

Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten of de behandeling is gestart en hoe deze is verlopen. Hierover wordt aan het eind van ons traject beknopte informatie gestuurd. Indien u dit liever niet wilt, kunt u dit bij mij aangeven.

Dossier 

Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens, in uw dossier in een beveiligd softwaresysteem. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Het is wettelijk verplicht dit dossier 20 jaar te bewaren.

U hebt recht op inzage in uw dossier en recht om te vragen eventuele onjuistheden te verbeteren. Mocht u het niet eens zijn met de informatie in het dossier dan kunt u mij vragen uw mening aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht te vragen om vernietiging van (delen uit) uw dossier.

Klachten

Heeft u een klacht over mij of de behandeling, bespreek dit dan in eerste instantie met mij. GZ psychologen vallen onder het tuchtrecht op grond van de wet BIG. Het BIG- register biedt hierover informatie. 

Mocht dit niet tot een bevredigende afhandeling van klacht leiden dan kan cliƫnt zich wenden tot het NIP via;

nip@klachtencompany.nl  of via  een klachtenformulier 

meer informatie hierover is te vinden op; https://psynip.nl/clienteninfo...

In de praktijk wordt gewerkt binnen de wettelijke kaders van de WGBO, Wkkgz en de Jeugdwet. Ook wordt conform de AVG gewerkt. Indien nodig werk ik met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens landelijke standaarden zoals die terug te vinden zijn bij de GGZ-standaarden en het Trimbos instituut.