Tarieven

Vergoeding door de zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. De zorg zelf wordt niet anders, het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging. Grootste verschil voor de client is dat, mocht de behandeling over het kalenderjaar heen gaan, het eigen risico van het jaar erna ook wordt aangesproken. 

Wilt u meer lezen over de andere veranderingen in het nieuwe zorgprestatiemodel? Hierbij treft u een link naar de patiëntfolder met uitgebreide informatie over het nieuwe zorgprestatiemodel.
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van (het vermoeden van) een in de DSM 5 beschreven stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelings- stoornis etc).

Aan het begin van de behandeling maak ik een inschatting van de ernst van uw/je klachten op basis waarvan de zorgzwaarte wordt bepaald: kort= max. 5 gesprekken, middel = max. 8 gesprekken of intensief = max. 12 gesprekken.

Indien er geen sprake blijkt te zijn van een in de DSM 5 beschreven stoornis, wordt u terugverwezen naar de huisarts of de POH GGZ. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen bij de praktijk te blijven. De gesprekken worden dan echter niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven Individuele behandeling 2022

Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars (in 2023 geen Menzis en Anderzorg)  voor de Basis GGZ. Bent u verwezen en valt uw problematiek onder de voorwaarden van de zorgverzekeraar, dan declareer ik gelijk naar uw zorgverzekeraar. Hou wel rekening met het eigen risico van € 385.

Het eerste gesprek van uw behandeling is een intake/diagnostiek-consult (zie specificatie onder). De vervolgafspraken zijn behandeling-consulten (zie specificatie onder).
Afhankelijk van mijn contracten met de zorgverzekering breng ik 80 % tot 96% van bedragen in rekening bij uw verzekering.

NZa Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II 2022;
CO0237 Behandeling 15 minuten € 49,89
CO0302 Diagnostiek 30 minuten € 101,78
CO0367 Behandeling 30 minuten € 85,16
CO0432 Diagnostiek 45 minuten € 142,31
CO0497 Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 163,37
CO0627 Behandeling 60 minuten € 143,71
CO0692 Diagnostiek 75 minuten € 199,03
CO0757 Behandeling 75 minuten € 176,88
0V0018 schriftelijke informatieverstrekking aan
derden (met toestemming patiënt)  € 91,78

NZA-tarieven zijn berekend door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de overheidsinstantie die jaarlijks op grond van een groot kostprijsonderzoek onder zorgverleners/praktijkhouders, vaststelt wat een consult
bij een zorgverlener moet kosten. Deze kostprijs verrekent in de consultprijs alle praktijkkosten (bv kantoorhuisvestiging, kosten van het EPD (Elektronisch patiëntendossier), kosten van diverse beveiligde ICT-faciliteiten, verplichte lidmaatschappen, kosten van (her)registraties, personeelskosten
en inkomen van de zorgverlener. Het NZa tarief is dus het werkelijke marktconforme tarief.

Uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) wordt aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u. Het wettelijke eigen risico moet u jaarlijks zelf betalen.

Specificaties en Toelichting
In het Zorgprestatiemodel (bekostigingssysteem ggz per 2022) zijn de tarieven afhankelijk van
- De setting (altijd setting ambulant sectie II binnen mijn praktijk)
- Het type behandelaar (altijd gezondheidszorgpsycholoog binnen mijn praktijk)
- Het type consult (diagnostiek of behandeling)
- De lengte van een consult (directe tijd)

In mijn praktijk maken wij meestal afspraken van 45 of 60 minuten voor individuele consulten.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn uitgesloten van verzekerde Generalistische Basis zorg. Voor de niet vergoede zorg hanteer ik een uurtarief (50/10) van € 95,00. Bij niet vergoede zorg heeft u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico. U kunt de behandelfacturen niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afzeggen 

Kun je om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld dit dan via de e-mail of telefonisch minimaal 24 uur van te voren (graag per voicemail, sms, whatsapp of email). Ook in het weekeind en op avond kunt u op deze manier een afspraak afzeggen. 

Bij te laat afmelden of no-show wordt € 45 aan u in rekening gebracht (dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).