Privacyverklaring

Privacy

Whatsapp en reguliere e-mail zijn niet geschikt voor inhoudelijke communicatie van privacygevoelige informatie. Daarom bel ik na het ontvangen van contactgegevens voor een korte telefonische screening en het plannen van een intake. 

Wat u vertelt tijdens de sessies valt onder het medisch beroepsgeheim. Deze informatie mag dus nooit zonder uw toestemming aan anderen worden gegeven. 

Voor de verwijzer (meestal de huisarts) is het belangrijk om te weten hoe de behandeling  is verlopen. Hierover wordt beknopte informatie gestuurd. Indien u dit liever niet wilt, kunt u dit bij mij aangeven.

Dossier 

Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens, in uw/je dossier in een beveiligd softwaresysteem. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Het is wettelijk verplicht dit dossier minimaal 15 jaar te bewaren.

U/je hebt recht op inzage in u/je dossier en het recht om te vragen eventuele onjuistheden te verbeteren. Mocht u/je het niet eens zijn met de informatie in het dossier dan kunt u/je  mij vragen uw/je mening aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u/je het recht te vragen om vernietiging van (delen uit) uw dossier.